United Motors / Korduvkasutus

Korduvkasutus

ÜLEVAADE

BMW minimeerib keskkonnale avaldatavat mõju sõiduki kogu eluea jooksul: valmistamise, kasutamise, hoolduse ja utiliseerimise ajal. See ühtne kontseptsioon aitab muu hulgas kaasa ka sellele, et BMW Grupp on juhtival kohal Dow JonesTMi sööstvalt majandavate ettevõtete näitaja alusel.

Keskkkonnasõbraliku utiliseerimise nurgakivi on rajatud juba iga BMW uue auto arendamise ja tootmise ajal. Rakendades pidevalt korduvkasutust arvestava projekteerimise kontseptsiooni, tagab BMW oma kasutusea lõpule jõudnud autode tõhusa utiliseerimise.

KESKKONNASÕBRALIK UTILISEERIMINE

Oma kasutusea lõpule jõudnud autosid utiliseeritakse vanade autode tunnustatud demontaašiettevõtetes. Autovanaraua iga kilogramm utiliseeritakse ökoloogiliselt ja majanduslikult optimaalsel viisil. Väärtuslikud toormaterjalid viiakse tagasi tootmisringlusse ja piiratakse keskkonnale avaldatavat mõju. Oma kasutusea lõpule jõudnud autode keskkonnasõbraliku utiliseerimise neli etappi on: kontrollitud tagastamine, eeltöötlemine, demontaaš ja korduvkasutus.

UTILISEERIMISPROTSESSI NELI ETAPPI

Auto utiliseerimine algab auto kontrollitud tagasiandmisega tunnustatud tagasiandmiskohas või tunnustatud demontaažiettevõttes. Ainult need asutused annavad välja utiliseerimistunnistuse, mis on vajalik auto lõplikult arvelt mahavõtmiseks autoregistrikeskuses.

Eeltöötlemise ajal eemaldatakse esmalt aku ning neutraliseeritakse turvapadjad ja muud pürotehnilised seadised. Tegelik utiliseerimine algab kõigi ekspluatatsiooniainete väljalaskmisest niinimetatud tühjendusstendil. Sellel töökohal imetakse näiteks välja kliimaseadme külmaaine ja pidurivedelik, lastakse välja jahutusvedelik, mootori- ja käigukastiõli ning imetakse integreeritud puuriga varustatud spetsiaalse imiseadmega välja kütus. Erinevad vedelikud valatakse sortide kaupa mahutitesse ja töödeldakse ümber või utiliseeritakse spetsialiseeritud ettevõtetes.

Demontaaši etapil eemaldatakse komponendid, mida saab korduvalt kasutada ja ümber töödelda. Nii näiteks valmistatakse professionaalselt demonteeritud mootorid ette kõrgtehnoloogiliseks korduvkasutuseks ning neid kasutatakse esialgsel otstarbel uuesti. Katalüsaatorist pärit sellised väärtuslikud materjalid nagu väärismetallid ringlevad spetsiaalses materjalitsüklis.

Demonteerimisel allesjääv sõiduki osa transporditakse edasitöötlemiseks purustusettevõttesse. Seal peenestatakse allesjäävad kereosad peopesasuurusteks tükkideks ja sorteeritakse. Plastmaterjale, tekstiile, rauda ja mitteraudmetalle töödeldakse utiliseerimistehastes.

KORDUVKASUTUST ARVESTAV PROJEKTEERIMINE

JUBA ALGUSES TULEB MÕELDA LÕPULE.

Juba tootearendusprotsessis kehtestavad BMW spetsialistid suunad kasutusea lõpule jõudnud sõidukite tõhusaks ja keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks ja kõrvaldamiseks. Heakskiiduprotsess soodustab plastmaterjalidest detailide valmistamist kõrge kvaliteediga korduvkasutatavatest palstmaterjalidest, mis on saadud kasutatud detailidest. Tänu eluea hindamise juhtumite uurimisele hinnatakse süstemaatiliselt komponentide keskkkonnamõju. Virtuaalse ja füüsilise demontaažianalüüsi abil tagatakse, et kõik BMW autod täidavad püstitatud eesmärgi. Sellest analüüsist tulenevad teadmised edastab BMW koolitusürituste ja detailse dokumentatsiooni kujul kõigile korduvaksutusprotsessis osalejatele. Tänu nendele meetmetele tagatakse, et kõigil BMW autodel saab kiiresti ja usaldusväärselt teostada pürotehniliste komponentide täielikku neutraliseerimist, kõiki ekspluatatsioonivedelikke kiiresti välja lasta, plastdetaile vastavate materjalitähistega tähistada ning korduvkasutatavate materjalide kasutamist järjekindlalt soodustada.

PÜROTEHNILISTE KOMPONENTIDE NEUTRALISEERIMINE.

Sellised pürotehnilised seadised nagu turvapadjad, aku kaitseklemmid või turvavööpingutid tuleb enne auto utiliseerimist niinimetatud neutraliseerimise teel deaktiveerida. Kõige kiiremini saab seda teha paigaldatud seisundis olevate seadiste töölerakendamise teel. Auto elektroonikasüsteem projekteeritakse juba arendusetapil sellisena, et pürotehnilisi seadiseid saaks ühe ühtse liidese kaudu juhtida ja aktiveerida.

AUTOVRAKI TÜHJAKSLASKMINE EKSPLUATATSIOONIVEDELIKEST.

Auto arendamisel tagatakse, et kõiki vedelikke, seega õlisid, kütust, jahutus- ja pidurivedelikku, kliimaseadme külmaainet jne saaks auto kasutusea lõpul autost kiiresti ja lihtsasti välja lasta.

Korduvkasutust arvestava projekteerimise käigus tagatakse, et kõik vedelikega kokkupuutuvad detailid konstrueeritakse nii, et nad oleksid kiiresti ja õiges kohas juurdepääsetavad. Raskusjõu toimel saab ekspluatatsioonivedelikke välja lasta, kui vedelikku edastava komponendi kõige sügavam osa võetakse lahti või sellesse puuritakse auk. Teatud komponendid nagu näiteks kütusepaak või amortisaatorid tühjendatakse spetsiaalsete imiseadmete abil.

Korduvkasutust arvestava projekteerimisega tegelevatel inseneridel on eriliseks väljakutseks autosse integreeritud hüdraulikasüsteemid, näiteks automaatse kabrioletikatuse hüdraulika. Siin tuleb ühest küljest tagada juurdepääs õlimahutile ja teisest küljest määrata hüdraulika asend, mille korral õlimahuti on täidetud.

MATERJALIDE TÄHISTAMINE.

Kõik komponendid on tähistatud vastavalt rahvusvahelistele ISO-standarditele. See võimaldab ühte liiki kuuluvaid materjale selgelt identifitseerida.

KORDUVKASUTATAVATE MATERJALIDE KASUTAMINE.

Korduvkasutatav materjal on materjal, mis on saadud vanadest komponentidest. Korduvkasutatavaid materjale on võimalik kasutada komponentidel, kus need ei kutsu esile mingeid funktsionaalseid piiranguid. Nendeks on näiteks osad, mis ei täida tähtsaid ohutusfunktsioone ja ei ole otseselt nähtavad. Rattakoopakatted on ette nähtud valmistada korduvkasutatavast plastmaterjalist. Peale selle kasutatakse korduvkasutatavaid materjale näiteks pakiruumi ventilatsioonis ja BMW 7. seeria keskkonsooli aluses. Lühikesekiulisest ainest valmistatud isolatsiooni – isolatsioonimaterjali, mis on 80-90% valmistatud korduvkasutatavast PUR-vahust – kasutatakse muu hulgas tagumise pakiriiuli valmistamisel. Keskkonna säästmiseks ja kulude kokkuhoiuks saab korduvkasutatavaid materjale rakendada 15-20 kaaluprotsendi ulatuses kogu autos kasutatavast plastmaterjalide kogusest. See loob suletud ahelaga tooraineringluse ja säästab ressursse.

KASUTUSEA LÕPULE JÕUDNUD SÕIDUKITE TAGASIANDMINE

Sõidukite utiliseerimise uued viisid.

19. detsembril 2004 jõustus Eestis seadus kasutusea lõpule jõudnud autode kohta. Selle kasutusea lõpule jõudnud autosid käsitleva seadusega kohaldatakse Eestis "Kasutusea lõpule jõudnud autosid käsitlevat direktiivi 200/53/". Selle seaduse kohaselt peab auto viimane omanik kasutusea lõpule jõudnud auto viima tagasivõtukohta, mõnda muusse vastuvõtukohta või volitatud utiliseerimisettevõttesse. Seal antakse välja utiliseerimistunnistus, mille alusel saab sõiduauto autoregistrikeskuses lõplikult arvelt maha võtta.

Sõidukite utiliseerimise küsimustes palume pöörduda ametliku müügiesindaja Inchcape Motors Estonia OÜ järelmüügi osakonna poole telefonidel 65 93 700, 65 93 740 või e-posti aadressil recycling@bmw.ee

Tagasiandmistingimused.

Teie BMW ametlik müügiesindaja ja volitatud tagasivõtukohad võtavad sõidukeid tasuta tagasi.

Tasuta tagasivõtmiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

Kasutusea lõpule jõudnud sõiduk peab olema registreeritud või viimati olema registreeritud Euroopa Liidus.

Kasutusea lõpule jõudnud sõiduk peab peale selle olema täielik (eelkõige mootor, ajam, kere, katalüsaator ja muud tähtsad komponendid) ning vaba jäätmetest.

Loovutuspunktide nimekiri asub siin:

www.elv.ee/elv-liikmed