United Motors /

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted.
Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud United Motors AS. United Motors AS vastutab isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest. United Motors AS-il on õigus Teiega lepingu sõlmimisel sätestada täiendavaid isikuandmete töötlemise tingimusi.

2. Millistel eesmärkidel me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme?
Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teiega lepingute sõlmimise (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise) ning Teie ees lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil. Teie nõusolekul kasutame andmeid Teile uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saatmiseks. Võime kasutada Teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule.

3. Milliseid andmeid me Teilt kogume ja milleks me neid eelkõige kasutame?
Kogume Teiega lepingu sõlmimise või lepingu sõlmimise eelsete toimingute käigus Teilt järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-post, juhiloa number, kujutis (nt juhiloa foto), sõiduki VIN number, mootorinumber ja registreerimisnumber. Hilisema suhtluse ja lepingute täitmise käigus salvestame ka Teie kohta käiva lepingulise teabe (st info).

Teie tellimuste, lepingute, maksete, sõiduki ja sellega seotud tööde ja kahjujuhtumite ajaloo, saadetud kirjade ja teadete kohta jms). Vajadusel võime küsida Teilt täiendavaid andmeid või koguda andmeid avalikest andmebaasidest, näiteks juhiloa kehtivuse kontrollimiseks enne proovisõidu tegemist. Kui Te meile lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajalikke andmeid ei esita või esitate valeandmeid, ei saa me Teiega lepinguid sõlmida või neid täita.

Võime Teiega lepingu sõlmimise, lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise või lepingu täitmise eesmärgil Teie andmeid koguda, salvestada, säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda eelkõige järgmiste toimingute tegemiseks:

 • Teiega suhtlemine lepingu sõlmimiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ja seoses muude lepinguliste küsimustega. Näiteks võime saata Teile teateid hooldustööde valmimise kohta või arvete maksmise meeldetuletusi;
 • Teie taotlusel Teile pakkumiste ja tooteinformatsiooni edastamine;
 • lepingu sõlmimiseks (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks) või täitmiseks vajalike andmete edastamine koostööpartneritele (maaletooja, tootjad, tarnijad, krediidiasutused, õigusnõustajad jne);
 • arvete koostamine ja saatmine ning raamatupidamine;
 • riskide ennetamine ja vältimine, sealhulgas volitatud ITteenuse pakkujale arvutisüsteemi hooldamise, tehniliste probleemide lahendamise ja andmete turvalisuse tagamise eesmärgil andmetele ligipääsu võimaldamine;
 • enne Teiega proovisõidu lepingu sõlmimist või muudel juhtudel enne meie mootorsõiduki Teie kasutusse andmist võime kontrollida avalikust andmebaasist Teie juhiloa kehtivust.

4. Millal küsime Teilt nõusolekut?
Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut. Nõusoleku saamisel töötleme Teie andmeid vastava eesmärgi ulatuses ja piirides.

Näiteks võime Teilt nõusolekut küsida järgmiste toimingute tegemiseks:

 • Teile e-posti, sms või telefoni teel oluliste meeldetuletuste saatmine näiteks hoolduste ja rehvivahetuste kohta;
 • Teile e-posti, sms või telefoni teel uudiskirjade, kaupade ja teenuste pakkumiste ning õnnitluste saatmine. Uudiskirjad ja pakkumised võivad sisalda pakkumisi United Motorsilt ning meie koostööpartneriteks olevatelt liisingu, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatelt;
 • Teile e-posti, sms või telefoni teel kutsete saatmine United Motorsi  üritustele;
 • Teile e-posti teel United Motorsi ja United Motorsi poolt esindatava toote tagasisideuuringute saatmine kas United Motors AS-i, maaletoojate või uuringufirmade vahendusel.

Lisaks eeltoodule võime Teilt nõusolekut küsida ka Teie andmete muul viisil kasutamiseks.

Teil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kirjutades aadressile info@unitedmotors.ee või pöördudes meie esindusse, ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

5. Kuidas me Teie andmeid veel võime kasutada?
Võime kasutada Teie andmeid ka alltoodud eesmärkidel ja viisil, muuhulgas, kui meil on selleks õigustatud huvi. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.

 • Teie taotlusel (nt liisingu-, järelmaksu või kindlustuslepingu sõlmimiseks) võime edastada Teie andmeid oma koostööpartneriteks olevatele liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kes sel juhul töötlevad omakorda Teie andmeid Teiega lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Vajadusel võime koguda Teilt selleks täiendavaid andmeid.
 • Võime edastada Teie isikuandmeid maaletoojatele sisehalduse eesmärgil, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmisel või meie õigustatud huvi alusel, arvestades kohalduvatest andmekaitseregulatsioonidest tulenevaid piiranguid.
 • Võime oma õigustatud huvi alusel Teie isikuandmeid töödelda seoses oma kliendibaasi haldamise ja analüüsiga turunduslikel või statistilistel eesmärkidel.
 • Võime edastada Teie andmeid muudele isikutele, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks (näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.
 • Meie esindustes on videovalve. Kui Te külastate meie mistahes esindust, jääb Teie kujutis valvekaamerate salvestistele. Valvekaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi. Valvekaamerate eesmärk on meie töötajate ja klientide kaitse ning meie, meie töötajate ja klientide vara kaitse kadumise, hävimise või kahjustumise eest, kahju ennetamine ning kahju tekkimisel vastutavate isikute kindlakstegemine.

6. Kellel on veel Teie andmetele ligipääs?
Lisaks muudele käesolevates tingimustes nimetatud isikutele võivad Teie andmetele ligipääsu saada IT-, raamatupidamis-, turundus-, jm tugiteenuste osutajad, krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt seadusele kohustatud andmeid edastama (eelkõige riigiasutused).

United Motorsi poolt esindatava auto margi Maaletooja võib neile edastatud andmed edastada vastavatele tootjatehastele. Kõik koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

7. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?
Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu täitmiseks ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist). Oma isikuandmete säilitamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust alltoodud kontaktidel.

8. Millised on Teie õigused?
Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme, taotleda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele või sõnumitele lisatud juhiseid. Samuti on Teil soovi korral õigus saada masinloetaval kujul isikuandmed, mida Te olete meile esitanud ning taotleda nende edastamist mõnele teisele organisatsioonile. Taotlustega pöörduge palun United Motors AS-i poole. Meie kontaktid on leitavad www.unitedmotors.ee
Kui Teil on pretensioone, kuidas me Teie andmeid kasutame, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

9. Tingimuste muutmine. United Motors AS võib käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades vastava info United Motors veebilehel. Kehtivad tingimused on alati kättesaadavad meie veebilehel https://unitedmotors.dealerpackage.eu/privaatsuspoliitika


Kaugdiagnoosimise nõusolek

Annan loa oma sõidukile teha kaugdiagnoos ja võtmelugemine.